Показать выпадающий список

mb_strwidth()

« mb_strtoupper | mb_substr »
<?php
mb_internal_encoding
("UTF-8");

$int mb_strwidth (
    
// string $str
    
?  // [string $encoding = mb_internal_encoding()]
);

// enter non ASCII characters in hex if $encoding is not UTF-8
// the result may not display properly if $encoding is not UTF-8
?>
Результат
$int = 1
Примеры
#1 mb_strwidth  ("ñ",
 
"UTF-8")
#2 mb_strwidth  ("n",
 
"UTF-8")
#3 mb_strwidth  ("現",
 
"UTF-8")
См. также
mb_internal_encoding, mb_strimwidth, mb_strlen