PDO
PHP Manual

PDO::getAvailableDrivers

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PECL pdo >= 1.0.3)

PDO::getAvailableDrivers 返回一个可用驱动的数组

说明

static array PDO::getAvailableDrivers ( void )
array pdo_drivers ( void )

此函数(方法)返回所有当前可用在 PDO::__construct() 的参数 DSN 中的 PDO 驱动。

返回值

PDO::getAvailableDrivers() 返回一个 包含可用 PDO 驱动名字的数组。如果没有可用的驱动,则返回一个空数组。

范例

Example #1 一个 PDO::getAvailableDrivers() 的例子

<?php
print_r
(PDO::getAvailableDrivers());
?>

以上例程的输出类似于:

Array
(
    [0] => mysql
    [1] => sqlite
)


PDO
PHP Manual