GD 和图像处理 函数
PHP Manual

imagecolorstotal

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolorstotal取得一幅图像的调色板中颜色的数目

说明

int imagecolorstotal ( resource $image )

本函数返回指定图像的调色板中的颜色数目。

参见 imagecolorat()imagecolorsforindex()


GD 和图像处理 函数
PHP Manual