Eio Functions
PHP Manual

eio_set_min_parallel

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_set_min_parallelSet minimum parallel thread number

Description

void eio_set_min_parallel ( string $nthreads )

Parameters

nthreads

Number of parallel threads.

Return Values

No value is returned.

See Also


Eio Functions
PHP Manual